Choď na obsah Choď na menu
 

 


DMO

4. septembra 2012 sa po prvý krát oslavuje svetový deň DMO (detská mozgová obrna)!

Aj táto diagnóza vo forme spastickej kvadruparézy žiaľ patrí  k nám.

Vyberám z našej správy vyjadrenie lekárky: (máj 2012)

HK: tonus vyšší, sila symetrická, aktívna a pasívna hybnosť bilaterálne v norme rr. C5-8 vyššie s rozšírenou reflexogénnou zónou, symetrické, Py iritačné jj-Juster pozit.

DK: tonus vyšší, aktívna aj pasívna hybnosť bilaterálne v norme, rr. L2-S2 živé až polykinetická odpoveď, Py iritačné jj-extenčné-Sicard pozit. bilat., Chaddoc, Oppenheim, Gordon zdá sa pozit., flekčné-Rossolimo pozit.

Polohové testy-bráni sa: trakčný test: priťahuje sa symetricky, hlavičku udrží, v sede pozit, príznak pásovca-pr. axiálnej hypotónie, Landau: chrbátik oblúkovo ohnutý, vis v podpaží: DKK semifektované, do špičiek. V polohe na brušku- hlavičku pretočí zo strany na stranu, plazenie po brušku pri vyšetrení nepreviedol, pri vyšetrení minimálna snaha samostatne sa pretočiť, aj s pomocou.

Záver: Spastická kvadruparéza, axiálna hypotónia, dyskránia- plagiocefália, ťažká psychomotorická retardácia 2.-3- trimenon, porucha okulomotoriky

V skratke Vám o nej niečo všeobecné napíšem. Vyberám z článkov z netu.

Detská mozgová obrna (DMO) nie je ochorenie ako také, je to súhrn príznakov, ktoré vznikajú následkom poškodenia nezrelého mozgového tkaniva, či už v období počas tehotenstva, počas pôrodu, alebo v bezprostrednom období po narodení.

Táto diagnóza je stanovená prevažne u detí predčasne narodených, alebo u detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou (pôrodná hmotnosť pod 2500g tvorí až 50% prípadov). Ako príčina DMO sa môže uplatniť množstvo faktorov už počas vnútromaternicového vývinu, alebo počas pôrodu a bezprostrednom popôrodnom období. Počas tehotenstva sú rizikovými faktormi pre DMO infekcia matky, porucha funkcie placenty, rôzne chronické ochorenia matky, ale aj viacpočetné tehotenstvo, menej často geneticky podmienené syndrómy. Počas pôrodu a v krátkom období po narodení predstavuje riziko dlhotrvajúci pôrod, zhoršená adaptácia po narodení- ťažkosti s dýchaním, pridružené infekčné ochorenie, ale aj porucha príjmu potravy, silná žltačka a pod.

DMO sa prejavuje už vo včasnom veku ako poruchy vývoja hybnosti, poruchy zraku a sluchu, obmedzenie mentálnych schopností, poruchy správania, ale aj záchvatové epileptické stavy. Z rôznorodosti prejavov a ťažkostí spojených s touto diagnózou vyplýva potreba multidisciplinárnej starostlivosti, čo vyžaduje spoluprácu detského neurológa, psychológa, logopéda, ortopéda a rehabilitačného pracovníka.

Deti s DMO je potrebné dlhodobo neurologicky sledovať z viacerých príčin. Pri DMO postupne dochádza k obmedzeniu pohyblivosti v dôsledku zvýšeného svalového napätia a následne skracovania šľachového systému. Týmto zmenám je možné predísť včasnou rehabilitáciou, v pokročilejších štádiách prichádza do úvahy liečba botulotoxínom. Ďalším aspektom neurologickej starostlivosti je výskyt epileptických záchvatov u pacientov s DMO, čo vyžaduje dlhodobú protizáchvatovú liečbu, sledovanie EEG, ako aj kontroly krvných testov.

Deti s DMO vyžadujú často individuálny prístup pri vzdelávaní a zaradení do bežného života, na čom sa podieľajú v spolupráci psychológ a špeciálny pedagóg.

Autor článku: MUDr. Zuzana Kudziová
Dátum vydania: 05.09.2006

http://www.zzz.sk/?clanok=1290

 

Čo je veľmi smutné na Slovensku sme sa stretli s veľkou neochotou vzájomnej spolupráce lekárov, nie sú ochotní konzultovať svoje postrehy, výsledky vyšetrení a hlaďať spoločne riešenia ako zlepšiť zdravotný stav a kvalitu budúceho života detičiek s DMO. Sami si píšu v odborných článkoch, aká je spoluprácia medzi nimi podstatná, ale sú to len prázdne slová.

 Pravdaže nechcem zovšeobecňovať sú aj lekári, ktorých si vážime a sme im nesmierne vďační za pomoc, ale žiaľ veľa ich nie je…

 

 

 

MUDr. Katarína Okáľová

 

II. Detská klinika SZU a DFN, Banská Bystrica

 

 

Detská mozgová obrna (DMO) je nešpecifický popisný termín pre poruchu motorických funkcií, ktorá je zjavná vo včasnom veku a je

 

 

 

charakterizovaná zmenou svalového napätia – zvyčajne spasticitou, prítomnosťou mimovoľných pohybov, ataxiou, alebo ich kombináciou.

 

 

 

Vyvolávajúca príčina má za následok poškodenie mozgu a nie je epizodická alebo progresívna. Plný motorický deficit môže byť

 

 

 

evidentný až po 3. – 4. roku života. Porucha intelektu, správania a senzorický deficit môžu sprevádzať DMO, aj keď nie sú zahrnuté do

 

 

 

diagnostických kritérií.

 

 

 

 

Detskú mozgovú obrnu (DMO) definujeme

 

ako neurovývojové neprogresívne postihnutie motorického

vývoja dieťaťa, ktoré vzniklo na podklade

prebehnutého (a ukončeného) prenatálneho, perinatálneho

alebo včasne postnatálneho poškodenia

vyvíjajúceho sa mozgu, ktoré je často sprevádzané

narušenou percepciou, kogníciou, komunikáciou,

správaním, epilepsiou a sekundárnymi muskuloskeletálnymi

problémami (3, 6).

DMO je neprogresívne, ale vo svojich prejavoch

nie nemenné postihnutie.

 

Prevalencia: 2 – 3/1000 živonarodených detí,

z toho u 1 sa jedná o závažné postihnutie. Viac ako

polovica ťažko postihnutých detí pochádza z vysokorizikovej

skupiny nedonosených detí s pôrodnou

hmotnosťou pod 1500g (3).

 

 

 

Formy DMO

 

1. Spastická forma – 65 %; postihnutý je centrálny

motoneurón, podľa miesta postihnutia sa delí

ďalej na formu diparetickú (30 %), ktorá je typická

pre nedonosené deti ako dôsledok periventrikulárnej

leukomalácie, hemiparetickú (30 %),

ako stav po ložiskovej ischémii a kvadruspastickú

(5 %), ktorá vzniká v dôsledku závažnej

asfyxie, je najvážnejšia, má najhoršiu prognózu

a najvyššiu komorbiditu čo sa týka epilepsie

a mentálnej retardácie. Prognóza epilepsie

u detí s DMO obyčajne nie je dobrá, podarí sa

skompenzovať asi 1/3 pacientov. Pre spastickú

formu je charakteristické zvýšenie svalového tonusu,

sú zvýšené šľachovo-okosticové reflexy,

pretrváva Moorov reflex, je vysoká tendencia

ku flekčným kontraktúram a skolióze najmä pri

zanedbanej rehabilitácii, častý je strabismus.

 

 

2. Dyskineticko-dystonická forma, resp. extrapyramídová

 

forma – 20 %; má dva subtypy:

hyperkinetická, kedy dominujú masívne, nápadne

neúčelné mimovoľné pohyby vo forme atetózy

s postihnutím akrálnych častí končatiny, alebo

chorei, ktorá postihuje proximálne svalové skupiny.

Niekedy sa ťažko odlíši od myoklonu. Druhý

podtyp je dystonická forma, ktorá predstavuje

udržovanú tonickú kontrakciu celej končatiny

alebo trupu, niekedy sa pridruží aj tremor. Postihnuté

sú bazálne gangliá. Úvodne sa prejaví

 

 

ako hypotonický syndróm, sú prítomné výrazné

 

úľakové reakcie, pretrváva Moorov reflex, dieťa

 

 

ťažkosti so saním. Prvý príznak býva nadmerné

 

dystonické otváranie úst, prítomné je výrazné

 

 

slinenie, v 3. – 4. trimenone sú nápadné mimovoľné

 

pohyby, ktoré sa zvýraznia pri emóciách;

postihnutie je obvykle symetrické na všetky štyri

 

 

končatiny, ďalej sú typické ťažkosti s artikuláciou

 

a prehĺtaním. Plne rozvinutý klinický obraz je po

1. – 3. roku života. Mentálne schopnosti sú obyčajne

normálne alebo ľahko znížené. Klasická

Perlsteinova tetráda neskorého štádia jadrového

ikteru: atetóza, percepčná porucha sluchu pre vysoké

tóny, supranukleárna paréza pohľadu nahor

a hypoplázia skloviny rezákov je dnes vzácna.

3. Ataktická forma – 5 %; postihnuté je cerebelum,

nástup je postupný, úvodne sa prejaví ako

 

 

hypotonický syndróm, apatia, neprospievanie,

 

 

 

strabismus, prehlbuje sa psychomotorická

 

retardácia, niekedy sú prítomné autistické rysy,

 

 

typické je štvornožkovanie na širokej báze

 

 

 

s divergenciou kolien, oneskorovanie chôdze,

 

 

 

intenčný tremor, ataxia, hypermetria, frekventné

 

pády bez obrannej reakcie, manifestácia tejto

formy je zrejmá medzi 1. – 2. rokom, niekedy až

v 3. rokoch.

4. Zmiešané formy (2,3) – pre pacienta je vždy

dôležitejšie urobiť podrobnú funkčnú analýzu,

ktorá je základom liečby a je dôležitejšia ako

samotná klasifikácia.

 

 

Terapia

 

Základom je včasná rehabilitácia, jej nosnou

zložkou je liečebná telesná výchova (LTV). Najčastejšou

metodikou LTV používanou u nás je metodika

Vojtovej reflexnej lokomócie, hlavne v 1. roku života,

neskôr sa obyčajne zaraďuje Bobath koncept. Ďalšie

metodiky sú viac doplňujúce (Kabat, Freeman,

prvky jogy, hipoterapia...). Prostriedky fyzikálnej

liečby (magnetoterapia, laser...) a hydroterapia doplňujú

LTV s hlavným cieľom úpravy svalového napätia

v zmysle plus, alebo mínus. V liečbe priaznivo

pôsobí aj akupunktúra, ktorú je možné vykonávať

klasicky, alebo laserom. Rehabilitačná liečba sa vykonáva

ambulantne, formou rehabilitačných pobytov

v rôznych zariadeniach (nemocnice, sanatóriá,

detské integračné centrá...) alebo formou kúpeľnej

liečby, ktorú je vhodné zaraďovať pravidelne. Vždy

je dôležitá sústavnosť a trpezlivosť, rehabilitácia je

prakticky celoživotná.

Systémová perorálna farmakoterapia sklamala;

používajú sa lieky potláčajúce spasticitu –

baklofén, benzodiazepíny a pod., podobne medikamentózna

liečba dyskinéz nie je veľmi účinná. Pri

nedostatočnom účinku perorálnej liečby je možné

u pacientov s generalizovanou spasticitou použiť aj

intratekálnu aplikáciu liečiva (baklofén) z rezervoára

uloženého podkožne. Prínosná je aj lokálna aplikácia

botulotoxínu A do spastických svalov v kombinácii

s intenzívnou rehabilitáciou.

 

 

U detí s výraznou spasticitou je dôležitá spolupráca

 

s ortopédom a ortopedickým protetikom,

používajú sa pomocné prostriedky – ortézy

končatinové, ortézy chrbtice, ortopedické topánky...

Je potrebné včas zvážiť operačný zákrok, najlepšie

 

 

v predškolskom veku. Menej často sa robia neurochirurgické

 

operačné zákroky – selektívna zadná

rhizotomia na redukciu spasticity a veľmi vzácne

u pacientov s dystonickou formou stereotaktické zákroky

na pallidálnych jadrách.

Komplexná problematika detí s DMO vyžaduje

spoluprácu viacerých odborníkov: neurológ, rehabilitačný

lekár, fyzioterapeut, ortopéd, ortopedický

protetik, psychológ, logopéd, foniater, oftalmológ

a i., s náväznosťou na sociálnu výpomoc a špeciálnu

pedagogiku (2, 3, 6, 7).

 

Celý článok nájdete na http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=3353&magazine_id=4

 

 

Tuna opäť nastal odklon od teórie k praxi. Totižto ortopéd nás vyradil zo svojho sledovania ešte pred Maximkovým prvým rôčkom s tým, že je všetko v poriadku. Čo je pri dieťatku s DMO absurdné.

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.